Casinokollen gamblingaddiction se casinokollen spread 1920x752 spread

7 av 10 kommuner erbjuder hjälp mot spelberoende

År 2015 erbjöd endast 7 % av alla kommuner behandling mot spelmissbruk. I och med den nya spellagen så finns det nu i sju av tio kommuner.
– Lagändringen har satt fokus på problemet. Vi behöver särskilt satsa på den här beroendegruppen, och det handlar ofta om komplexa sammahang, säger Birgitta Zaar, avdelningschef individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun till Dagens Samhälle.

Enligt Stödlinjens årsrapport så ger ytterligare 27% av kommunerna stöd inom ramen för den befintliga missbruksvården och endast fem kommuner erbjöd ingen behandling alls under 2018.
Denna ökning är en direkt konsekvens av att spel om pengar skrevs in i socialtjänstlagen ooch hälso- och sjukvårdslagen. I och med den nya spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2019 så har alltså kommuner och regioner genom socialnämnden inte bara ansvar att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika - nu ansvarar de även för missbruk av spel om pengar. 

Utbildar om spelmissbruk

Hur man löser uppdraget inom de olika kommunerna beror på de olika förutsättningarna. I Värmdö kommun har personalen på beroendemottagningen vidareutbildats och utökat kompetensen så man även ska kunna arbeta aktivt med spelberoende. 
– Vi som arbetar inom socialtjänsten ska hjälpa människor inte bara med beroendet utan också den ekonomiska aspekten. Folk får gå från hus och hem. De som möter dem gör en kartläggning av vad de behöver hjälp med, säger Birgitta Zaar.
– Det är ett nytt område. Även om man jobbat med KBT tidigare behöver man kunskap om vad spelmissbruk gör med människor och hur man kan arbeta med det.
Beroendemottagningen i Värmdö erbjuder även enskilda samtal för spelberoende men man konstaterar att det inte direkt varit någon anstormning. Däremot så är det fler som ansöker anhörighetsstöd för att klara vardagen med en närstånde spelberoende, enligt Susanne Stavborg, avdelningschef IFO stöd och insatser i Värmdö kommun.

Få söker hjälp

Viktor Månsson, psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, som utbildar behandlare av spelberoende menar att det inte är förvånande att endast få söker hjälp för sitt spelberoende.
– Kön ringlar inte lång. Av dem som har allvarliga problem är det ungefär 5–10 procent som söker hjälp. Det ser likadant ut i andra länder där det funnits hjälp i många år. De spelberoende skäms och vill klara sig själva.
– Det är inte ovanligt att nyutbildade spelberoendeterapeuter sitter utan klienter. Vi försöker peppa dem att screena befintliga klienter. Många finns redan i missbruksvården men med andra problem, exempelvis depression, ångest eller alkoholproblem. Det är mindre stigmatiserat att söka hjälp för, säger Viktor Månsson.

Skambelagt beroende

I Norrköping har man länge arbetat kring spelberoende och här erbjuder man en manualbaserad KBT-behandling, en behandling som också köps in av regionen.
– Dörren har varit öppen. Vem som helst har kunnat söka och få hjälp utan utredning, oavsett missbruk, säger Yvonne Thilander, socialchef i Norrköpings kommun.
Detta kommer nu dock att ändras då IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har granskat dem och beslutat att vården måste föregås av utredning enligt socialtjänstlangen. Dörren som tidigare stårr öppen kommer nu att stängas och det kommer enligt Yvonne Thilander att försvåra det förebyggande arbetet. Maria Torgersen, verksamhetschef för vuxenverksamheten inom socialkontoret i Norrköping, delar Yvonne Thilanders farhågor.
– Vår ambition har varit att vara lättillgängliga. Man ska få vård snabbt. Därför har vi erbjudit alla insatser både biståndsprövat och icke biståndsprövat. Risken är att man tappar några. Att motivationen för att ta emot hjälp minskar om det tar för lång tid, menar hon.
– Spelproblem förekommer många gånger i familjer där man minst anar det. Eftersom det är så skambelagt kan ytterligare hinder göra att man tvekar att söka hjälp, säger Yvonne Thilander.

Spelberoendets utbredning svårbedömd

Hjälp för spelberoende finns alltså att tillgå i allt större utsträkning men eftersom det fortfarande är ett skambelagt beroende som man inte riktigt vill prata om så är det många som inte söker hjälpen som erbjuds.
Så hur utbrett är då spelberoendet i dag i Sverige?  Problemets utbredning är svårbedömd. Enligt Swelogs, Folkhälsomyndighetes befolkningsundersökning, så minskade andelen spelproblem från 6 till 4 % under åren 2015 och 2018.
Med det sagt så skedde däremot en 50-procentig ökning av andelen personer med så pass allvarliga problem att man talar om ett beroende. Denna ökning ses framför allt bland kvinnor som nu utgör halva gruppen med allvarliga problem.
Enligt denna studie så bedömer man att 45 000 svenskar har spelproblem, 56 000 har en förhöjd risk för problem och 225 000 löper viss risk för problem. 

Författar-bild

AV   Lotta

7 okt. 2019